ALGEMENE VOORWAARDEN -  XC BEAUTY 

 Aangepast op 01-04-2020

 

ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de studio en een cliënt waarop XC Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

INSPANNING  XC BEAUTY

XC Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. XC Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

AFSPRAKEN

XC Beauty werkt uitsluitend op afspraak. Afspraken worden alleen telefonisch of via de WhatsApp of in de studio vastgelegd  of verzet. De online afspraken die zijn gemaakt kunnen alleen telefonisch worden verzet of geannuleerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande  aan de afspraak telefonisch aan XC Beauty melden. Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren worden afgemeld, worden niet in rekening gebracht. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt mag XC Beauty 75% van de afgesproken behandeling in rekening brengen.  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio arriveert mag XC Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en het hele afgesproken bedrag berekenen.  Bent U meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd dan mag XC Beauty de afspraak annuleren en  75% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. XC Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beiden partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Overmacht: Omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te doen wat je moet doen.  Bij herhaaldelijk afzeggen van afspraken binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak of niet komen opdagen voor een afspraak zonder bericht/opgave van redenen mag XC Beauty de cliënt de toegang tot de studio ontzeggen. 

BETALING

XC Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. XC Beauty vermeldt prijswijzigingen tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en op de website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via de pin  te voldoen. XC Beauty geeft geen geld terug als U niet tevreden bent met het resultaat (U betaald voor de producten en de tijd) maar komt met een alternatieve oplossing en dit geschiedt in overleg (Dit geldt uiteraard niet als de nagels op onjuiste manier zijn gebruikt).  Betalingen in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Wanneer een cliënt  zich niet heeft gehouden aan een tijdige afzegging en vervolgens zich niet aan de tijdige betalingsverplichting, dan zal XC Beauty genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen. Het verschuldigde bedrag zal conform de Wet incassokosten (WIK) worden verhoogd. 

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet XC Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan XC Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

 

GEHEIMHOUDING

XC Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, XC Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

AANSPRAKELIJKHEID

XC Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat XC Beauty  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte  onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 XC Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

GARANTIE

XC Beauty geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling. 
Producten en goederen die in de salon worden gekocht kunnen niet retour genomen worden.

  De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wipperstudio.
* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
* De cliënt andere  producten dan door XC Beauty geadviseerde heeft gebruikt voor      het onderhoud van de wimperextensions.
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de    adviesfolder niet heeft opgevolgd. 
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt make-up / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions 

  De garantie voor nagels vervalt indien:

* De cliënt de nagels heeft onderhouden bij een andere salon.
* De cliënt bijt of pulkt aan de nagels 

BESCHADIGING & DIEFSTAL

XC Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. XC Beauty meldt diefstal altijd bij de politie. 

CADEAUBONNEN

Alle cadeaubonnen hebben een geldigheid van 1 jaar na datum uitgifte en komen, tenzij anders overeengekomen na die periode te vervallen. De aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW. Indien de waarde van de cadeaubon lager is dan de gekozen behandeling dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar. Cadeaubonnen worden uitsluitend verstuurd/uitgegeven nadat XC Beauty de betaling heeft ontvangen. Aanpassing van de waarde, afgiftedatum en/of unieke code maakt de cadeaubon ongeldig.  

SALONREGELS

Om een set acryl- of gelnagels te laten zetten of voor het plaatsen van wimperextensions hanteert  XC Beauty een minimale leeftijd van 16 jaar. Uitzonderingen worden gemaakt voor extreme nagelbijters, en manicure behandelingen. Hiervoor geldt een minimale leeftijd van 14 jaar, doch toestemming van de ouders/gezag hebbende is noodzakelijk. Tijdens de behandeling mag er niet gerookt en/of gegeten worden.  XC  Beauty is voor kleine kinderen erg vervelend en ongezond, gelieve hier oppas voor te regelen. Iedere behandeling gaat volgens afspraak en wordt na afloop contant of via de pin afgerekend.

RECHT

Op elke overeenkomst tussen XC Beauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze voorwaarden liggen ter inzage in de salon van XC Beauty en staan ook op de website van XC Beauty.