XC Beauty

 


Algemene voorwaarden Training/workshop

Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Oh My Lash, XC Beauty  en de cursist als weergegeven op het bevestigingsformulier.

1. Algemene begripsbepalingen
a.    Het opleidingsinstituut van Oh My Lash te Zwolle en XC Beauty te Schiedam
b.    De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Oh My Lash en XC Beauty georganiseerde trainingen of workshops.
c.    De website: informatie omtrent de training/workshop van Oh My Lash en XC Beauty waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende trainingen en workshops.
d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie. 

2. De training/workshop
a.    Oh My Lash en XC Beauty verzorgt de training/workshop zoals deze vermeld staat op de website. 

3. Aanmelding
a.    De overeenkomst tussen Oh My Lash en XC Beauty en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij het ontvangst van het inschrijfformulier op de website of een inschrijving via mail treedt de overeenkomst in werking. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving van Oh My Lash en XC Beauty.  De cursist dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Oh My Lash en XC Beauty te melden. 

4. Kosten van de training/workshop
Aan de opleiding zijn onder de volgende kosten verbonden:
a.    Lesgeld: Oh My Lash en XC Beauty bepalen de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
b.    Leermiddelen en materialen: Oh My Lash en XC Beauty bepalen de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website. 

5. Betaling lesgeld
a.    Oh My Lash en XC Beauty bepalen de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
b.    Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
c.    Oh My Lash en XC Beauty mogen cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar. 

6. De annulering van een training/workshop
Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
a.    Annulering dient schriftelijk te worden voldaan bij XC Beauty.
b.    Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is de cursist 40% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
c.   Bevestiging van de opzegging wordt door het opleidingsinstituut schriftelijk gedaan.

7. Verzuim
Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld 

8. Invordering van het lesgeld
Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten. 

9. Materialen
Oh My Lash en XC Beauty bepalen welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. 

10. Aansprakelijkheid
a.    Oh My Lash en XC Beauty zijn niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
b.    Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist worden hersteld.
c.    De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden. 

11. Lestijden
Oh My Lash en XC Beauty zijn gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden. Een gedane aanbetaling zal door XC Beauty binnen 7 dagen worden gerestitueerd. 

12. Auteursrecht
1.  De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.|
2. Op het door Oh My Lash! Ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
3. Het materiaal binnen de organisatie van Oh My Lash en XC Beauty mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Oh My Lash en XC Beauty

13. - Diploma’s en Certificaten
1. Bij voldoende resultaat ontvang je na het afronden van de training een Certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de trainingsdag.
2. Bij onvoldoende resultaat kan je na een periode van intensief trainingen (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kostenloze proef afleggen. Daarna zal beoordeeld worden of je in aanmerking komt voor ons certificaat.
3. Aan diploma’s en certificaten van Oh My Lash en XC Beauty kunnen geen rechten worden ontleend. 

14. Studie informatie
Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de trainingen en workshops op de website voorbehouden. 

Opbellen
Info